Showing all 6 results

XE NÂNG TAY NIULI 2 tới 5 tấn với dòng tiêu chuẩn
có kích thước càng rộng và hẹp
Càng Hẹp: 550 x 1150mm
Càng Rộng: 685 x 1220mm
Với tải trọng 2 tấn ; 2,5 tấn, 3 tấn, 3,5 tấn và 5 tấn